Standing L-R: Ritik Sinha, Utkarsh Khanna, Soham Sarkar, Chirag Madukar, Imtiaz K, Rahul Savio, Vineeth, Pratik Reddy, Cajeton Varghese, Srijith R, Rahul Radhakrishnan.

Read more Comments Off